Default public spreadsheet

ReisDasApostas by ReisDasApostas

Profit: -13.87 units
Bets: 6
ROI: 30.6%
Hit rate: 50
Turnover: 20 units
Avg odds: 2.15
Avg diff CO: 0
Avg diff CO %: 0
Form:
Bets

3

6

6

6

6

6

6

Profit

-14 units

-13.9 units

-13.9 units

-13.9 units

-13.9 units

-13.9 units

-13.9 units

Yield

-87.5%

-69.4%

-69.4%

-69.4%

-69.4%

-69.4%

-69.4%

ROI

12.5%

30.7%

30.7%

30.7%

30.7%

30.7%

30.7%